Закрыть

Проверка на сметка енерго про – — — — —

Содержание

Energo-pro - EON проверка на сметка за ток

За да проверите сметката си за електричество към Energo-pro - EON трябва да знаете какъв е клиентския ви номер.
Той може да бъде открит върху вашата фактура или касов бон.
Ако знаете клиентския си номер към ЕНЕРГО-ПРО - ЕОН кликнете върху картинката отдолу.

За да направите справка на сметката си за ток към Energo-pro - EON, кликнете върху картинката по-горе на която пише "Energo-pro EON проверка на сметка".

Друг вариант за проверка на сметка към въпросната компания е да се обадите на 0700-16-161 от където може да научите повече информация относно вашите сметки за ток.


Energo-pro е новия собственик на EON България.

Чешката компания Energo-pro закупи енергийния бизнес на EON в България.

От началото на юли месец 2012 година ЕНЕРГО-ПРО е новата електроразпределителна компания, която доставя електричество в Североизточна България.


Как да проверим сметката си за ток към Energo-pro (стария EON).

Съществуват няколко варианта, чрез които може да проверите вашите сметки за електричество.

На първо място трябва да разполагате с вашия десет цифрения клиентски номер, който може да бъде открит върху фактурите и касовите бележки издадени от Енерго про.

За да проверите задълженията си за електричество към ЕОН - Energo-pro по интернет, трябва да влезнете в техния фирмен сайт в страницата за проверка на сметки.

Това най-бързо маже да стане, като кликнете на картинката по-горе, на която пише "ENERGO-PRO EON проверка на сметка кликнете тук".

След като влезнете в страницата за проверка на сметки, ви остава да въведете вашия клиентски номер в съответното поленце и да натиснете бутона "Търси".

Другия вариант за проверка на сметки към Енерго-про е да се обадите на 0700-16-161 от където посредством автоматичното телефонно меню, може да проверите вашата сметка за ток.

Надявам се информацията от тази страница да ви е била от полза.
Моля подкрепете нашия сайт, като използвате социалните бутони в него.

proverka.eu

Проверить тарифы и счет за электроэнергию — NENCOM

В Болгарии рабо­тают три постав­щика элек­тро­энер­гии в соот­вет­ствии с данной картой:

Карта энер­ге­ти­че­ских ком­па­ний Болгарии

Нажимая на соот­вет­ству­ю­щие кнопки, вы можете про­ве­рить дей­ству­ю­щие тарифы на элек­тро­энер­гию в Болгарии и ваши счета за элек­три­че­ство.

ENERGO-PRO

Логотип энер­ге­ти­че­ской ком­па­нии Energo-ProКомпания Энерго-Про осно­вана в Чехии в 1994 году и спе­ци­а­ли­зи­ру­ется на гид­ро­энер­ге­тике. На данный момент хол­динг вла­деет гид­ро­элек­тро­стан­ци­ями в Чехии, Болгарии, Турции, Грузии и Армении. В 2012 году Energo-Pro при­об­рела энер­го­рас­пре­де­ли­тель­ный бизнес немец­кой ком­па­нии E.ON в Северо-Восточ­ной Болгарии, и с тех пор явля­ется постав­щи­ком элек­тро­энер­гии в сле­ду­ю­щих реги­о­нах: Варна, Добрич, Велико-Тырново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Тырговиште и Шумен.

Проверить счетОплатитьУзнать тарифыПерейти на сайт

EVN

Логотип энер­ге­ти­че­ской ком­па­нии EVNКомпания ЕВН осно­вана в Австрии в 1922 году и явля­ется одной из круп­ней­ших энер­ге­ти­че­ских ком­па­ний Европы. Сегодня хол­динг рабо­тает в 14 стра­нах, спе­ци­а­ли­зи­ру­ясь на про­из­вод­стве и транс­пор­ти­ровке элек­тро­энер­гии и газа, а также на управ­ле­нии отхо­дами и очистке воды. В 2005 году было открыто пред­ста­ви­тель­ство EVN Group в Юго-Восточ­ной Болгарии, кото­рое явля­ется постав­щи­ком элек­тро­энер­гии в сле­ду­ю­щих реги­о­нах: Бургас, Несебр, Сливен, Стара-Загора, Ямбол, Кырджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Для про­верки счета тре­бу­ется реги­стра­ция.

Проверить счетОплатитьУзнать тарифыПерейти на сайт

CEZ

Логотип энер­ге­ти­че­ской ком­па­нии CEZ GROUPКомпания ЧЕЗ осно­вана в Чехии в 1992 году и спе­ци­а­ли­зи­ру­ется на про­из­вод­стве и доставке элек­три­че­ской и теп­ло­вой энер­гии, а также на добыче угля. Владеет атом­ными, уголь­ными, сол­неч­ными, вет­ря­ными и гид­ро­элек­тро­стан­ци­ями в разных стра­нах Европы. В 2004 году CEZ GROUP открыла пред­ста­ви­тель­ство в Западной Болгарии, и явля­ется постав­щи­ком элек­тро­энер­гии в сле­ду­ю­щих реги­о­нах: София, Благоев­град, Перник, Кюстен­дил, Видин, Враца, Ловеч, Плевен и Монтана. Для про­верки счета тре­бу­ется реги­стра­ция.

Проверить счетОплатитьУзнать тарифыПерейти на сайт

Почти поло­вина всего элек­три­че­ства в Болгарии про­из­во­дится на уголь­ных элек­тро­стан­циях, что ока­зы­вает нега­тив­ное вли­я­ние на окру­жа­ю­щую среду и наше здо­ро­вье. На долю воз­об­нов­ля­е­мых источ­ни­ков энер­гии при­хо­дится менее 10%.

ru.nencom.com

Проверка на сметка за ток - EVN, ЧЕЗ, EON

Посредством линковете по-горе озаглавени: "ЧЕЗ проверка на сметка", "Energo-pro - EON проверка на сметка" и "ЕВН проверка на сметка", може да проверите по интернет, сметките си за ток към изброените електроразпределителни дружества.


От какво се нуждаем за да проверим сметките си за електрическа енергия?

За да направите проверка на сметка за ток се нуждаете от "Клиентски номер", който може да откриете на вашата фактура или касова бележка за платен ток, издадена от съответното електроразпределителното дружество.


Как можем да проверим сметките си за ток?

Това може да стане по няколко начина.
Най лесния е по интернет, посредством линковете по-горе.

Друг вариант, чрез който може да проверите задълженията си за ток към ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН е посредством услугата "проверка на сметка за ток по телефон", предоставяна от всяко едно от дружествата.

Въпросните телефони може да видите малко по-долу.


Проверка на сметка за ток по телефон

Проверка на сметка за ток, за абонати на ЧЕЗ: 0700-10-010
Проверка на ток, за абонати на Energo-pro - EON: 0700-161-61
Проверка на електроенергия, за абонати на ЕВН: 0700-102-07
(Tаксуването за всеки един от изброените по горе телефони е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).


Проверка на ток

За да извършвате проверка на ток посредством сайта в който се намирате в момента. Трябва от менюто намиращо се малко по-горе, да изберете вашето електроразпределително дружество ЧЕЗ, Energo-pro или EVN.

След като влезнете в официалния сайт на вашия доставчик на електроенергия, вие може да извършите вашата проверка на ток.

Искам да ви обърна внимание, че различните електроразпределителни дружества имат различни изисквания, относно информацията която трябва да въведете за да проверите smetka za tok.

Например за proverka na tok в сайта на ЧЕЗ ще се нуждаете от "Клиентски номер" и "Оторизационен код".
Принципно може да проверите сметката си за ток и без въвеждането на "Оторизационен код", но тогава информацията която ще може да видите, ще бъде само за това колко е вашата сметка за електроенергия и дали сте я платили, без възможност да прегледате по детайлни данни за вашата сметка.

В сайта на EON за proverka na tok ще се нуждаете единствено от "Клиентски номер", който трябва да въведете в съответното поленце за проверка на smetka za tok. Въпросния "Клиентски номер" може най-лесно да разберете от вашата фактура за ток.

За proverka na tok от сайта на EVN ще се нуждаете от "имейл адрес", "клиентски номер" и "номер на фактура", тях може да откриете на фактурите си за електрическа енергия.

Проверка на ток, може да направите и по телефон. Малко по-горе може да видите телефонните номера на електроразпределителните дружества, от които може да проверите вашата smetka za tok.


ЧЕЗ проверка на сметка за ток:

Проверка на ток, за абонати на ЧЕЗ, може да направите на телефон: 0700 10 010 (таксуването е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).

Въпросната система за проверка на задължение за електрическа енергия, по телефон е автоматизирана и работи денонощно.

Автоматизираната система на ЧЕЗ проверка на сметка за ток, е изключително удобно направена за използване от потребителите.

За да проверите сметката си за електричество ще е необходим клиентски ви номер, който може да намерите на фактурата си, или върху касовата бележка от предишни плащания за електричество.

Как да направим проверка на сметка за ток по телефон, за абонати на ЧЕЗ?


След като наберете номер 0700 10 010 и се свържете, се включва автоматизирано меню, което ви обяснява на български език, какво трябва да направите за да се възползвате от различните услуги на електроразпределителното дружество.

Първата опция за избор която ви се дава, от автоматизираната система на ЧЕЗ е тази за проверка на сметка за електричество, тоест трябва да изберете цифрата 1 от вашия телефон.

След това пак ще се включи автоматизираното меню, което ви обяснява че ако сте битов абонат за да проверите сметката си за електрическа енергия, трябва да изберете клавиш 1 а ако сте стопански трябва да изберете от клавиатурата клавиш 2.

Правейки и този избор за пореден път, ще се включи автоматизирано меню на ЧЕЗ проверка на ток, което ще ви прикани да наберете клиентския си номер, след набирането му веднага ще се включи автоматично гласово съобщение, което ще ви съобщи какви са задълженията ви за електричество към електроразпределителното дружество.


ЕОН проверка на сметка за ток:

Проверка на ток за абонати на ЕОН може да се направи, посредством горещия, денонощен телефон за обслужване на клиенти, който освен всички други услуги които предлага, дава възможност за проверка на задължения за електрическа енергия.

Проверка на сметка за електроенергия, по телефон за абонати на ЕОН може да се направи на номер: 0700 1 61 61 (таксуването е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).

За проверка на сметката ви за ток, ще ви бъде необходим клиентски ви номер, който може да намерите на фактурата си, или върху касовата бележка от предишни плащания за електроенергия.

Проверката на сметка за електрическа енергия по телефон, става посредством автоматизирана система, която ви обяснява на български език, какво трябва да направите за да проверите сметките си за електричество към ЕОН.


EVN проверка на сметка за ток:

Проверка на ток, за битови и стопански абонати на EVN, може да се направи, посредством горещите телефонни номера за обслужване на клиенти, които работят денонощно.

Телефона за проверка на сметки за електроенергия е: 0700 10 207(таксуването е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).

За да проверите сметката си за ток към EVN, е необходим номера на измервателната ви точка или клиентския номер, тях може да разберете от фактурата си за електрическа енергия, или като се свържете с центъра за връзка с клиенти на телефон +359 (0) 7001 7777.

EVN проверка на сметка за ток по телефон, се осъществява посредством автоматична система, която на български език ви инструктира, какво трябва да направите, за да проверите задълженията си за електроенергия към дружеството.

Надявам се информацията да ви е била полезна, ако е било така ви благодаря че гласувахте за нас в социалните мрежи, посредством бутоните в сайта.

proverka.eu

Провери тарифи и сметка за ток — NENCOM

В България рабо­тят три достав­чика на елек­тро­е­нер­гия както е пока­зано на кар­тата:

Карта на енер­ге­ти­че­с­ките ком­па­нии в България

На тази стра­ница вие можете да про­ве­рите дей­ства­щите тарифи за елек­тро­е­нер­гия в България и вашата сметка за елек­три­че­ство.

ENERGO-PRO

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния Energo-ProКомпания Енерго-Про е осно­вана в Чехия през 1994 година и е спе­ци­а­ли­зи­рана в хид­ро­е­нер­ге­ти­ката. В момента хол­дин­гът владее хид­ро­елект­ро­цен­трали в Чехия, България, Турция, Грузия и Армения. През 2012 година Energo-Pro при­до­бива енер­го­раз­пре­де­ли­тел­ния бизнес на нем­ската ком­па­ния E.ON в Северо­източна България, и отто­гава е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: Варна, Добрич, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Търговище и Шумен.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

EVN

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния EVNКомпания ЕВН е осно­вана в Австрия през 1922 година и е една от най-голе­мите енер­гийни ком­па­нии в Европа. Днес хол­дин­гът опе­рира в 14 страни, спе­ци­а­ли­зи­ран е в про­из­вод­ство и транс­пор­ти­ране на елек­тро­е­нер­гия и при­ро­ден газ, както и в управ­ле­ние на отпадъци и пре­чистване на вода. През 2005 година е открито пред­ста­ви­тел­ство на EVN Group в Югоизточна България, което е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: Бургас, Несебър, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. За про­верка на сметка трябва реги­стра­ция.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

CEZ

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния CEZ GROUPКомпания ЧЕЗ е осно­вана в Чехия през 1992 година и е спе­ци­а­ли­зи­рана в про­из­вод­ството и достав­ката на елек­три­ческа и топ­линна енер­гия, а също и добив на въг­лища. Притежава ядрени, въг­лищни, слън­чеви, вятърни и вод­но­е­лек­три­че­ски цен­трали в раз­лични страни на Европа. През 2004 година CEZ GROUP открива пред­ста­ви­тел­ство в Западна България, и е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: София, Благоев­град, Перник, Кюстен­дил, Видин, Враца, Ловеч, Плевен и Монтана. За про­верка на сметка трябва реги­стра­ция.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

Почти поло­ви­ната от цялата елек­тро­е­нер­гия в България се про­из­вежда от въг­лищни елект­ро­цен­трали, което оказва нега­тивно вли­я­ние на окол­ната среда и нашето здраве. Делът на възоб­но­вя­е­мите енер­гийни източници е по-малко от 10%.

bg.nencom.com

EVN проверка на сметка за ток

За да проверите сметките си за ток към EVN, трябва да сте се регистрирали в техния фирмен сайт.
Въпросната регистрация може да направите като кликнете тук.
Ако вече сте се регистрирали в EVN кликнете върху картинката отдолу:

Посредством картинката по-горе озаглавена EVN проверка на сметка, вие може да проверите в интернет, сметките си за ток в сайта на въпросната електроразпределителна компания.

Освен по интернет има възможност да проверите сметката си за електроенергия към ЕВН и като позвъните на телефони 0700 17 777 или 0700 10 207.

За да проверите сметките си за ток към други електроразпределителни компании в България, може да посетите тази страница за проверка на ток.


От какво се нуждаем за да проверим сметките си за електрическа енергия към EVN?

1.Трябва да сте се регистрирали в сайта на EVN и да имате съответно, потребителско име и парола.
2. За да се регистрирате ще се нуждаете от валиден "имейл адрес", "номера на вашата фактура" и "вашия клиентски номер", които могат да бъдат открити върху вашите фактури издадени от ЕВН.


Подробно описание как да се регистрираме в сайта на EVN.

Полезна подробна информация за това как да се регистрирате в сайта на въпросната електроразпределителна компания може да откриете в статията: EVN има нова система за проверка на ток.
След като успешно сте извършили регистрация в сайта на ЕВН, остава само да влезнете в потребителският си профил и да проверите сметките си за електроенергия.


EVN проверка на ток по телефон.

Проверка на ток към EVN, може да се направи по телефон, като позвъните на телефонния номер за информация 0700-17-777 или директно на номера за автоматична проверка на сметка 0700-10-207.

За да проверите сметката си за ток към ЕВН по телефон, ще се нуждаете от номера на измервателната ви точка.
Въпросния номер може да откриете върху вашата фактура означен като ИТН, последван от вашия номер на измервателна точка.

Надявам се информацията която сте открили на тази страница да ви е била от полза.
Ще ви бъда благодарен ако подкрепите нашия сайт, като използвате социалните бутони в него.

proverka.eu

Действащи цени на електроенергията - Битови клиенти - Клиенти

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране определя цените на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. КЕВР утвърди нови цени за снабдяване с електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и разпределение на електрическа енергия на Електроразпределение Север АД. Считано от 01.07.2019 г. новите цени, без включен ДДС, за битови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, са:

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

За битови клиенти
Начин на измерване1 Зони в денонощието2

Цена за енергия
лв./kWh

Цена за енергия и мрежови услуги
лв./kWh

С две скали дневна 0,14184 0,19582
нощна 0,05442 0,10840
С една скала
0,14184 0,19582

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните цени за мрежови услуги (без ДДС):

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01024 лв./kWh;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0,03478 лв./kWh;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00896 лв./kWh.

1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Комисията за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00

www.energo-pro-sales.bg

Платежи за ток - посмотреть удаленно историю и динамику

Как можно быстро и просто посмотреть историю своих расходов за электричество, стоимость киловатт/часа, а также другую полезную информацию. На примере поставщика "Энерго-Про".

Итак, заходим на сайт "Информационен портал за битови клиенти": https://portal.energo-pro-sales.bg/

Входим в свой профиль (регистрация на сайте не требуется, но нужно знать данные своего счета). В первой строчке вводим свой клиентский номер, во второй - номер одной из 12-и последних фактур. И то и другое можно узнать из предыдущих кассовых чеков на оплату, или фактур, которые вы получаете на почту. В третьей строчке - проверочный код на картинке.

1


Переходим к информационной секции, где будут доступны следующие типы графиков:
- Суми по фактури за консумирана електроенергия (лв.)
- Количества консумирана електроенергия по фактури (кВтч.)
- Суми по тарифи на консумираната електроенергия (лв.)
- Количества по тарифи на консумираната електроенергия (кВтч.) 

2

 

Перевод, думаю, не требуется. Здесь вы можете выбрать интересующий период, при наведении мышкой на столбцы - высвечивается расширенная информация. Диаграмму можно распечатать, либо экспортировать ее в картинку или PDF.

Кроме того, можно также проследить как менялся тариф - наведите мышку на стрелочку на графике "Крайни цени по тарифи":

3


Ну вот, собственно, и все)). Изучайте этот сервис и контролируйте свои расходы. Лично для меня, эта информация очень интересна, поскольку всегда можно проследить, как тратилась электроэнергия в прошлом, и как это зависело от времени года. Или от степени законченности ремонта (например, в прошлую зиму, счета доходили до 300 лв. в месяц, а в эту максимум до 100 и так далее..). Конечно, можно собрать вручную информацию из бумажных чеков и забить ее в EXCEL, но так как-то нагляднее и намного проще :). Интересно это будет и тем, кто не живет постоянно в Болгарии (либо сдает свою недвижимость и пр) и хочет иметь возможность анализировать эту информацию удаленно.

Как было уже сказано выше, информация актуальна для клиентов "Энерго-Про". Эта компания является поставщиком электроэнергии в регионах: Варна, Добрич, Велико-Тырново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Тырговиште и Шумен.

Думаю, при желании, вы сможете найти подобный сервис и для своего поставщика. На всякий случай, привожу несколько ссылок, где вы сможете увидеть свои текущие задолженности по току в Болгарии:

- ENERGO-PRO: https://www.energo-pro.bg/bg/Proverka-na-smetka-za-elektroenergiya
- EVN: http://www.evn.bg/Chastni_klienti/EVN-Online-plus.aspx
- CEZ: http://www.cez.bg/bg/e-uslugi.html

www.welcome2bg.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *